Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Kısaca AVOD) tarafından işlenmektedir.  

 “Kişisel Verilerin İşlenmesi” kavramı 6698 Sayılı Kanun’da; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.  

AVOD olarak; şirketimiz ile hissedar, şirket ortağı, potansiyel müşteri, müşteri, tedarikçi/alt işveren çalışanı veya yetkilisi, çalışan, çalışan adayı, stajyer/öğrenci, fiziki veya online ziyaretçi sıfatı ile veya diğer verisini işlediğimiz üçüncü kişiler olarak, paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliğine ve hukuka uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenmesine azami hassasiyet göstermekteyiz.   Bu kapsamda AVOD nezdindeki kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri aşağıda bilgilendirmek istiyoruz.  

 
 1. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları:
AVOD olarak, veri sorumlusu sıfatı ile elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi; Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet / Operasyon Sürecinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon ve etkinlik yönetimi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi amaçlarıyla, ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemekteyiz.     Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.   AVOD olarak belirttiğimiz bu amaçlara ilişkin aşağıdaki verilerinizi işlemekteyiz:  

 
 • Kimlik (Örneğin; ad, soyad, doğum tarihi ve yeri, kimlik numarası)
 • İletişim (Örneğin; iletişim adresi, e-posta adresi, telefon/cep telefonu numarası)
 • Özlük (Örneğin; bordro bilgileri, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri)
 • Hukuki İşlem (Örneğin; adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler)
 • Müşteri İşlem (Örneğin; fatura, çek bilgileri, sipariş bilgisi)
 • Fiziksel Mekan Güvenliği (Örneğin; çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları)
 • İşlem Güvenliği (Örneğin; internet sitesi giriş çıkış bilgileri, parola bilgileri)
 • Finans (Örneğin; IBAN/Hesap No bilgileri)
 • Mesleki Deneyim (Örneğin; diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar)
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Örneğin; vesikalık fotoğraf, fotoğraf ve video kayıt)
 • Sağlık Bilgileri (Örneğin; engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri)
 • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri (Örneğin; ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler)
 • Diğer - Araç Plakası
 
 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
AVOD kişisel verilerinizi; Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Dışarıdan İSG hizmeti ve sağlık yazılımı hizmeti alınması, Yasal yükümlülüklerin İSG firması tarafından yerine getirilmesi, Yasal yükümlülük gereği iş güvenliği uzmanı ile şirket arasında sözleşme yapılabilmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi verilmesi, SPK ve Borsa sebebiyle ve resmi kurumların zorunlu mali denetimleri için denetçilerle bilgi paylaşımı, Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi için bilgilendirme, Denetim tutanağı için veri ve kayıt gösterimi, Denetim gerçekleştirmek için dışarıdan katılacak yetkili için bilgilendirme yapılması, Tedarikçiyi bilgilendirmek, Müşteri bilgilendirmek, Resmi Kurum Bilgilendirme, Bulut e-posta altyapısı, Bulut Bilişim Altyapısı Kullanımı, Destek alınan IT firması tarafından Kullanıcı Tanımlanması yapılması, Veri Merkezine Yedek Alınması, Dışarıdan IT Teknik Destek Hizmeti alınması, Ulaştırma bakanlığı taşıma yasası gereğince araç transfer firmaları ile misafir bilgilerinin paylaşılması; Kolluk kuvvetlerle konaklama için ilgili bilgilerin paylaşılması, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve oluşturulan komitelerdeki üyelerin KAP'a bildirilmesi için, Yurtdışı Ticari Seyahat Vizesi, Çalışan Kredi Başvurusu, Çiftçinin (Tedarikçinin) Fideci (Diğer tedarikçi) anlaşma sağlayabilmesi açısından bilgilendirme yapılması, Dışarıdan güvenlik hizmeti alınması, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Firma çalışanının hangi eğitimi aldığına dair müşteriyi bilgilendirmek, Eğitim gerçekleştirmek için dışarıdan katılacak yetkili için bilgilendirme yapılması, İş Hukuku kapsamında oluşabilecek her türlü yasal süreçlerde danışmanlık desteği almak, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Kanunda belirtilen otomatik katılım payı sözleşmesi, Maaş ödemelerinin yapılması, Denetimcinin izlenebilirlik tatbikatını kontrol edebilmek için bilgilendirme, Periyodik Muayeneler için gerekli tetkiklerin Fabrikada Görüntüleme, Laboratuvar Firmaları, Uzman Hekimlere yaptırılması, Sevk İrsaliyesinin 1 nüshası nakliyeciye, 1 nüshası Liman Gümrük Md.ne verilmek üzere, Seyahat için otel ve  bilet alımının gerçekleştirilmesi, Şirket adına yasal süreçlerin takibi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve öngörülen şartlara uymak ve gerekli önlemleri almak kaydıyla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, tedarikçilerimize, topluluk şirketlerine ve yetkili kamu kurum ve kişilerine aktarılabilecektir.  

 
 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz şirketimize yapılan yazılı/dijital başvurular, iş başvurusu sırasında iletilen özgeçmişler, iş başvuru formu, İnsan Kaynakları istihdam siteleri, işe giriş evrakları ile çalışma süresince alınan çalışanın kendisinden alınan yazılı evrak, form ve kayıtlar ile sözlü bildirimler, çalışanın teslim ettiği sağlık kayıtları ile İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu kayıtları ve zorunlu periyodik muayene tetkikleri, Muayene Özet Formundan, istirahat raporları, SGK işe/giriş çıkış bildirgesi, İSG Katip Sisteminden, eğitim katılım formları, seyahat onay formu, Resmi Kurum ve kuruluşlardan gelen tebligatlar, Yönetim Kurulu Tutanaklarından, Fiziksel Mekan Güvenliğini sağlamaya yönelik kamera kayıtları ile yasal yükümlülüklerin yerine getirildiğine dair ispat niteliğinde fotoğraf ve video kayıtlarından, ziyaretçi kayıtları için sözlü beyan ve personel giriş/çıkış kayıt sistemi kayıtları, araç plakasını görerek, bordro, müşteri ve tedarikçi görüşmeleri, telefon görüşmeleri, fuar standlarında yapılan görüşmeler, kartvizitler, şirket web sitelerinde alenileştirilen iletişim bilgileri, vekaletnameler, şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, SMS’ler ve fakslar, teklif ve sipariş formları, Fatura, e-irsaliye ve kağıt irsaliyeler, Gider Pusulası, Serbest Meslek Makbuzu, Müstahsil Makbuzu gibi evraklardan ve cari kart bilgilerinden, çek gibi ödeme işlem kayıtları, Muhasebe Departmanından, dışarıdan hizmet alınan çalışanın kendisinden, tedarikçi tarafından iş başlamadan fiziksel olarak veya e-mail yoluyla iletilen evraklar, şirket resmi evrakları, imza sirküleri, İnsan Kaynakları Departmanından, personel özlük dosyasından, şirketimiz bilişim sistemleri üzerinde tutulan Firewall, uygulama ve veritabanlarına erişilmek suretiyle toplanmaktadır. Sayılan bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (1) ve (2) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  

 
 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları
Şirketimizce kişisel verileri işlenen ilgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca Şirketimizden;

 
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre;  Başvuru Talep Formu adresinde yer alan A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İlgili Kişi/Veri Sahibi Başvuru/Talep Formu’nu doldurup, imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orijinal imzalı dilekçenizi;  

 
 • Şirketimizin YILDIRIM MAHALLESİ 35 SOKAK NO: 62-/-MENEMEN İZMİR adresi sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilirsiniz
 • Noter kanalıyla “YILDIRIM MAHALLESİ 35 SOKAK NO: 62-/-MENEMEN İZMİR TÜRKİYE” adresine gönderebilirsiniz.
 • KEP adresiniz varsa avod@hs02.kep.tr adresine gönderebilirsiniz.
 • Daha önceden bildirdiğiniz ve sistemimizde bulunan e-posta adresinizden kvkk@avod.com.tr e-posta adresimize gönderebilirsiniz.
 • Güvenli elektronik imza/mobil imza kullanarak kvkk@avod.com.tr e-posta adresimize iletebilirsiniz.
  Bilgilerinize sunarız.